036 - 54 64 535 info@siso.nl

Privacy, Voorwaarden en cookies

Blancco.nl is een website van SiSo IT Services B.V. Wij zijn een volledige partner van Blancco voor Nederland.
Met deze website geven wij relevante informatie:
– over Blancco en de producten van Blancco voor Nederland,
– en de diensten die SiSo aanbiedt als partner van Blancco in Nederland.

SiSo IT Services B.V is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van SiSo IT Services B.V. is vanzelfsprekend in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds mei 2018 van kracht is.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt SiSo IT Services B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
 4. Hoe beschermen wij uw privacy?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 7. Uw privacy rechten
 8. Het gebruik van cookies
 9. Contactgegevens
 10. Wijzigingen in onze privacy statement

 

1.    Welke persoonsgegevens verwerken wij?

SiSo IT Services B.V. kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. SiSo IT Services B.V. kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres

Daarnaast voert SiSo IT Services B.V. data wipe activiteiten uit waarmee alle data van computers, laptops, servers, Thin Clients, LUN’s, virtuele schijven, smartphones, tablets, flashgeheugens en individuele bestanden en mappen wordt gewist.

2.    Verwerkt SiSo IT Services B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland. SiSo IT Services B.V. verwerkt als verwerkersverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zo zijn dat SiSo IT Services B.V. bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met die klant.

 

3.    Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

SiSo IT Services B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te informeren over onze producten en diensten;
 • Voor het afhandelen van betalingen;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en uit te voeren;
 • Garantie afhandelingen;
 • Voor het opstellen en opvolgen van een offertes;
 • Een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

 

4.    Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder hoofdstuk 9

5.    Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt.

6.    Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7.    Uw privacy rechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die SiSo IT Services B.V. van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder hoofdstuk 9. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.    Het gebruik van cookies

SiSo IT Services B.V. maakt geen gebruik van Cookies, Google analytics en Java script.

9.    Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door SiSo IT Services B.V., kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via avg@siso.nl

10. Wijzigingen in onze privacy statement

SiSo IT Services B.V. behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.